IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

Cuestionario  Quincena 01. Día 09.

Trazados xeométricos fundamentais no plano

Cuestionario de 20 preguntas, só unha das opcións é a correcta. Puntuación máxima: 10 puntos.