IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

FAQ  Quincena 01. Día 05.

Podemos dividir un ángulo en partes iguais utilizando bisectrices?

Sí, sempre e cando o número de partes iguais sexa par.